طول ارتفاع وارد بر وتردر مثلّث قائم‌الزّاویه راه 1

قضیّه‌ی فیثاغورس: در هر مثلّث قائم الزّاویه مربّع طول وتر برابر است با مجموع مربّع‌های طول دو ضلع دیگر.

قضیّه‌ی فیثاغورس


اگر بدانیم که در هر مثلّث قائم الزّاویه مربّع طول ضلع قائمه برابر است با حاصل ضرب طول وتر در طول تصویر همین ضلع قائمه بر وتر، ثابت کنید در مثلّث قائم‌الزّاویه مربّع طول ارتفاع وارد بر وتر برابر است با حاصل ضرب طول پاره خط‌هایی که روی وتر می‌سازد.

درس: 
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث