یک اثبات جالب برای اتحاد اویلر

اتحاد اویلر

x3 + y3 + Math Formula = (x + y + z)(x2 + y2 + z2 - xy - yz - zx)

یک اثبات آموزنده برای این اتحاد:

x3 = x2 (x + Math Formula + z) - x(xy + yz + zx) + xyz
y3 = y2 (x + Math Formula + z) - y(xy + yz + zx) + xyz
Math Formula = z2 (x + Math Formula + z) - z(xy + yz + zx) + xyz

-> x3 + y3 + z3 = (x + Math Formula + z)(x2 + y2 + z2) - (xy + yz + zx)(x + y + z) + 3 xyz

-> x3 + y3 + Math Formula - Math Formula xyz = (x + y + z)(x2 + y2 + z2 - xy - yz - zx)

درس: 
نهم- ریاضی- فصل5- عبارت‌های جبری