رسم مثلّث ز-ض-ز 2

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

طول ضلع BC از مثلّث ABC برابر 7 سانتیمتر است. اندازه‌ی زاویه‌های Math Formula و Math Formula نیز به ترتیب برابر Math Formula و Math Formula هستند. شکل دقیق این مثلّث را بکشید و طول ارتفاع نظیر راس A را اندازه بگیرید.
(ارتفاع نظیر راس A یعنی ارتفاعی که از راس A بر ضلع روبرو یعنی BC کشیده می‌شود.)


Math Formula