محاسبه طول میانه 1

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

برگزار شده در استان‌های مختلف، در تیرماه سال 95

با راهنمایی، شکل و نکته‌های آموزنده

طول ضلع‌های AB‌ و BC و CA از مثلّث ABC به ترتیب برابر 17 و 14 و Math Formula است. هم چنین می‌دانیم که طول میانه‌ی نظیر راس A از دستور زیر محاسبه می‌شود.

Math Formula


(میانه‌ی نظیر راس A یعنی پاره خطّی که یک راس آن A‌و راس دیگر آن وسط ضلع روبرو به A است.)
اکنون شما طول میانه‌ی نظیر راس C را در مثلّث یاد شده محاسبه کنید.
(حتما تا دو رقم اعشار دقیق بنویسید.)


Math Formula