آچار های قفل شکن

مانند شکل، تعدادی آچار ساده در اندازه های مختلف و یک قفل بسته داریم که کلید آن را گم کرده‌ایم. می‌خواهیم با استفاده از آچارها و با کمک فیزیک، قفل را بشکنیم.

راهنمایی 1: قرار نیست از آچار مانند چکش یا آجر استفاده کنیم و روی قفل بکوبیم تا بشکند! دنبال راه منطقی‌تری باشید.
فکر کنید...

تکلیف آنلاین، آموزش فیزیک، اهرم، ماشین ها، علوم نهم

تکلیف آنلاین، آموزش فیزیک، اهرم، ماشین ها، علوم نهم فیلم این آزمایش را می‌توانید این جا در کانال قدم ببینید.

درس: 
نهم