اتحاد شرطی 1

اگر ‎a + Math Formula + c = 0‎ باشد، ثابت کنید:

(a2 + b2 + c2)2 = Math Formula(a4 + b4 + c4)


راه اول

a + b + c = 0 => 0 = (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + Math Formulabc + 2ac

=> a2 + b2 + c2 = -2ab -2bc - Math Formulaca

=> (a2 + b2 + c2)2 = (2ab + 2bc + 2ca)2=

= 4a2b2 + 4b2c2 + 4c2a2 + 8ab2c + 8abc2 + 8a2bc =

4a2b2 + Math Formulab2c2 + 4c2a2 + 8abc (a + b + c) =>

(a2 + b2 + c2)2 = 4a2 b2 + 4b2c2 + 4c2a2Math Formula

از طرفی

(a2 + b2 + c2)2 = a4 + b4 + c4 + 2a2b2 + 2b2c2 + 2c2a2 Math Formula

(a2 + b2 + c2)2 = a4 + b4 + c4 + Math Formula(a2 + b2 + c2)2 =>

(a2 + b2 + c2)2 = Math Formula(a4 + b4 + c4)


راه دوم

a + Math Formula + c = 0 => c = -a -b =>

(a2 + b2 + c2)2 = (a2 + b2 + (-Math Formula -b)2)2 = (2a2 + 2b2 + 2ab)2 =

= 4a4 + 4b4 + 4a2b2 + Math Formulaa2b2 + 8a3b + 8ab3 =

= 2a4 + 2b4 + 2(a4 + b4 + 4a3b + Math Formulaa2b2 + 4ab3) =

= 2a4 + 2b4 + 2(-a -b)4 = 2a4 + 2b4 + 2c4

درس: 
نهم- ریاضی- فصل5- عبارت‌های جبری