اتحاد چیست (بخش 2)

برابری ‎ax2 + bMath Formula + c = 0‎ به ازای Math Formula مقدار حقیقی و متمایز p و Math Formula و r درست است. ثابت کنید این برابری به ازای همه‌ی عددهای حقیقی درست است.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل5- عبارت‌های جبری