اثبات قضیّه‌ی فیثاغورس راه 1

قضیّه‌ی فیثاغورس: در هر مثلّث قائم الزّاویه مربّع طول وتر برابر است با مجموع مربّع‌های طول دو ضلع دیگر.

قضیّه‌ی فیثاغورس


اگر بدانیم که در هر مثلّث قائم الزّاویه مربّع طول ضلع قائمه برابر است با حاصل ضرب طول وتر در طول تصویر همین ضلع قائمه بر وتر. به کمک محاسبات جبری و این دانسته قضیّه‌ی فیثاغورس را ثابت کنید.

درس: 
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث