اثبات قضیّه‌ی فیثاغورس راه 3

قضیّه‌ی فیثاغورس: در هر مثلّث قائم الزّاویه مربّع طول وتر برابر است با مجموع مربّع‌های طول دو ضلع دیگر.

قضیّه‌ی فیثاغورس


مثلّث ABC در راس A قائم الزّاویه است. پای ارتفاع وارد بر وتر را H‌ بنامید و مربّع‌های ABDE و ACFG و BCJK را بیرون مثلّث بکشید. به کمک مساحت اثباتی برای قضیّه‌ی فیثاغورس پیدا کنید.

درس: 
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث