اندازه زاويه -1

طول ضلع‌‌های مثلثی Math Formula، 7 و Math Formula است.
اندازه‌ی زاویه‌ی روبرو به ضلع به طول Math Formula در این مثلث چه‌قدر است؟

درس: 
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث