بازی های آموزشی

برخی بازی‌ها بسیار مؤثّرتر از درس و تمرین و تکلیف هستند. بازی مین‌روب یا بازی فکر بکر مثال‌های خوبی از این جور بازی‌ها هستند.