برش دو زیلو

چشم داشت کوچکی از ریاضیّات داریم.
تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، زیلو، کاربرد ریاضی، هفتم، هشتم، نهم، مساحت جمشید دو زیلو (زیر انداز) مربّع شکل دارد. مساحت یکی Math Formula و مساحت دیگری Math Formula واحد مربّع است.
امّا او می‌خواهد به کمک این دو زیلو، مربّع دیگری (مانند یک اتاق مربّع شکل) به مساحت Math Formula واحد مربّع را فرش کند. او می‌داند که این کار شدنی است. زیرا ‎40 = 33 + 7‎ است. امّا اگر پیش از آغاز کار خوب نیندیشد، شاید دو زیلو خود را خرد و ریز کند ولی نتواند تکّه‌ها را در مربّع بزرگ چفت و جور کند.
به او کمک کنید.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، زیلو، کاربرد ریاضی، هفتم، هشتم، نهم، مساحت

می‌بینید؟ دانستن قضیّه‌ی فیثاغورس و آن همه هندسه که در کتاب‌ها خوانده‌اید خود به خود کمکی نمی‌کنند. شما باید خوب بیندیشید و درست از هندسه و ریاضیّات کمک بگیرید. دست به کار شوید.
راستی راه شما نباید بستگی به دو عدد Math Formula و Math Formula داشته باشد. برای هر دو عددی باید کارگر باشد.

درس: 
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث