بلندترین سایه‌ی چوب

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی نهم، نور هندسی، تشابه، فیزیک چوبی مانند این شکل به زمین می‌افتد. بلندترین طول سایه‌ی آن را حساب کنید.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث