رابطه طولی در مثلث -1- راه1

در مثلث Math Formula اندازه‌ی زاویه‌ی ABC دو برابر اندازه‌ی زاویه‌ی Math Formula است. ثابت کنید که طول ضلع روبرو به زاویه‌ی ABC واسطه‌ی هندسی مجموع طول دو ضلع دیگر و ضلع روبرو به زاویه‌ی Math Formula است.

درس: 
دهم
دوم دبیرستان