رادیکال مرکب-1-راه1

عبارت Math Formula را ساده کنید.

راه حل ديگر اين مساله را اين‌جا ببينيد.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل5- عبارت‌های جبری