رسم سهمی با نخ و گونیا -بیندیشیم1

چندی پیش در این‌جا نشان دادیم که چه‌گونه می‌توانید با یک تکه نخ و گونیا سهمی بکشید.

اکنون به پرسش زیر درباره‌ی همان روش ترسیم بیندیشید.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی سهمي، نخ، گونيا، رسم اگر طول نخ را کمی کوتاه‌تر کنیم، به روشنی دیده می‌شود که فاصله‌ی نوک مداد تا Math Formula، برابر با فاصله‌ی نوک مداد تا خط سیاه نیست.

اکنون بیندیشید با حرکت ضلع پایینی گونیا روی خط سیاه، این بار نوک مداد کدام منحنی را خواهد کشید.

ساده‌ی ساده نیست، ولی بیندیشید. گیرا و قشنگ است.

درس: 
دهم- رياضي
نهم- ریاضی
هفتم- رياضي
هشتم- رياضي