ساخت سهمی با کاغذ و تا

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت سهمی با کاغذ و تا روی یک کاغذ جایی به نام Math Formula را نشان کنید و روی لبه‌ی پایینی کاغذ نیز 10 جا را نشان کنید.
سپس Math Formula بار کاغذ را تا کنید.
هر بار چنان کاغذ را تا کنید که یکی از نقطه‌های لبه‌ی کاغذ، درست روی F بیفتد.

پس از این 10 تا،‌ روی کاغذ چه می‌بینید؟

بسیار گران‌مایه:
  • زود دست به کار نشوید! تا نکنید. نخست اندیشه کنید و ببینید این Math Formula تا، مانند چه خواهند شد؟
  • اگر سختتان است، به پاره‌خط Math Formula در پویا نمای پایین بنگرید.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت سهمی با کاغذ و تا، پویا نمای سهمی


درس: 
کاغذ و تا (اوریگامی)
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه