ساخت هذلولی با کاغذ و تا

پیش‌تر دیدید که به کمک کاغذ و تا می‌توان سهمی و بیضی ساخت. همان ترفند را کمی پیچ و تاب می‌دهیم تا یک هذلولی بسازیم.

تکلیف آنلاین،آموزش ریاضی، هذلولی، کاغذ و تا، پویا نما این بار دایره‌ای به مرکز Math Formula بکشید و مانند شکل جایی از صفحه، خارج از دایره را به نام Math Formula نشان کنید. سپس 15 تا Math Formula جا روی دایره را نشان کنید. اکنون کاغذ را چند بار تا بزنید. هر بار جوری تا کنید که Math Formula درست روی یکی از جاهای نشان شده‌ی دایره بیفتد.
پس از این چند تا، روی کاغذ چه می‌بینید؟

بسیار گران مایه:

  • زود دست به کار نشوید! تا نکنید. نخست اندیشه کنید و ببینید این 15 خطّ تا، مانند چه خواهند شد.
  • اگر سختتان است، به پاره‌خطّ FM در پویانمای پایین بنگرید.

تکلیف آنلاین،آموزش ریاضی، هذلولی، کاغذ و تا، پویا نما

درس: 
کاغذ و تا (اوریگامی)
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه