شمار مربع‌ها

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، هفتم، راهبرد حل مساله، شمارش ، تعداد مربع ها در این شکل چند مربع هست؟

درس: 
هفتم- رياضي- فصل1- راهبردهاي حل مساله