طول ارتفاع وارد بر وتردر مثلّث قائم‌الزّاویه راه 2

قضیّه‌ی فیثاغورس: در هر مثلّث قائم الزّاویه مربّع طول وتر برابر است با مجموع مربّع‌های طول دو ضلع دیگر.

قضیّه‌ی فیثاغورس


به کمک قضیّه‌ی فیثاغورس و تنها به کمک محاسبات و روابط ریاضی (یعنی بدون کمک گرفتن از هم نهشتی) ثابت کنید در هر مثلّث قائم الزّاویه مربّع طول ارتفاع وارد بر وتر برابر است با حاصل ضرب طول پاره خط‌هایی که ارتفاع وارد بر وتر روی وتر می‌سازد.

درس: 
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث