طول ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع (راه 1)

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی مانند شکل نقطه‌های Math Formula و Q چنان در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC جای گرفته‌اند که
AP = AQ = Math Formula‎ و ‎BP = CQ = 4‎ و ‎PQ = Math Formula‎ است.
طول ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع چه‌قدر است؟

درس: 
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث