غازها و برکه‌ها

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

یک دسته از غازهای وحشی پروازکنان به برکه‌ی شماره‌ی یک رسیدند.
نصف غازها به علاوه‌ی یک نصفه غاز، روی برکه نشستند و دیگر غازها به پرواز ادامه دادند.
هنگامی که دسته‌ی غازها به برکه‌ی شماره‌ی Math Formula رسیدند، دوباره نصف غازهای دسته به علاوه‌ی یک نصفه غاز، روی برکه‌ی شماره‌ی 2 نشستند و دیگر غازهای دسته به پرواز ادامه دادند تا به برکه‌ی شماره‌ی 3 رسیدند و باز داستان تکرار شد. نصف غازهای دسته به علاوه‌ی یک نصف غاز روی برکه‌ی شماره 3 نشستند و دیگر غازهای دسته به پرواز ادامه دادند.
دسته‌ی غازها با رسیدن به برکه‌های شماره‌ی 4 و 5 و Math Formula نیز همین داستان را تکرار کردند تا به برکه‌ی شماره‌ی 7 رسیدند. باز هم نصف غازهای دسته، به علاوه‌ی یک نصفه غاز روی برکه‌ی شماره‌ی Math Formula نشستند و این بار دیگر هیچ غازی از دسته‌ی غازها در هوا نماند.
شمار غازهای دسته در آغاز، چه بوده است؟ غاز.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه
هفتم- رياضي- فصل1- راهبردهاي حل مساله
هشتم- رياضي- فصل1- عددهای صحیح و گویا