مثلث متساوی الساقین با راس 20. شماره 1(راه 13)

تکلیف آنلاین، مثلث متساوی الساقین با راس 20 مثلث Math Formula در راس Math Formula متساوی‌الساقین است و ‎∠BAC=20˚‎ است. اگر پاره‌خط AE را بر ساق Math Formula با طولی برابر طول قاعده‌ی BC جدا کنیم، اندازه‌ی زاویه‌ی Math Formula چه‌قدر است؟

درس: 
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

برگزار شده در استان‌های مختلف، در تیرماه سال 95

با راهنمایی، شکل و نکته‌های آموزنده