مثلث متساوی الساقین با راس 20. شماره2 (راه6)

تکلیف آنلاین، مثلث متساوی الساقین با راس 20 مثلث Math Formula در راس Math Formula متساوی‌الساقین است و ‎∠BAC=20˚‎ است.
نقطه‌های Math Formula و E را به ترتیب بر ساق‌های AC و AB جوری گرفته‌ایم که ‎∠CBD=60˚‎ و ‎∠BCE=Math Formula‎ است.
اندازه‌ی زاویه‌ی BDE را بیابید.


راه‌های دیگر حل این مساله را این جا ببینید. این نوع تمرین‌ها همراه با یک راهنمایی و شرحی کوتاه از راه حل هستند.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه
هشتم- رياضي- فصل9- دايره