محاسبه شرطی - 1 - (راه1)

اگر ‎2x2 - Math Formula - 4 = 0‎ باشد، مقدار Math Formula را پیدا کنید.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل5- عبارت‌های جبری