محاسبه طول میانه 1

در هر تمرین، پاسخ درست را انتخاب کنيد يا پاسخ را به صورت عدد در جای داده شده بنویسید و سپس «تاييد» را بزنید.
بار هر زدن «تاييد»، يک راهنمایی جدید خواهيد دید.

آموزش حل تشریحی پرسش‌های ریاضی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (ورودی دهم)

طول ضلع‌های AB‌ و BC و CA از مثلّث ABC به ترتیب برابر 20 و 18 و Math Formula است. هم چنین می‌دانیم که طول میانه‌ی نظیر راس A از دستور زیر محاسبه می‌شود.

Math Formula


(میانه‌ی نظیر راس A یعنی پاره خطّی که یک راس آن A‌و راس دیگر آن وسط ضلع روبرو به A است.)
اکنون شما طول میانه‌ی نظیر راس C را در مثلّث یاد شده محاسبه کنید.
(حتما تا دو رقم اعشار دقیق بنویسید.)


Math Formula