نسبت‌های مثلثاتی کمان دو برابر با کاغذ و تا

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، کاغذ و تا، مثلثات، نصف کمان به کمک یکی دو بار تا کردن کاغذ می‌توانیم این دو اتحاد را ببینیم.

Sin 2θ = Math Formula Sinθ Cosθ

Cos 2θ = Math Formula Cos2θ - 1

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، کاغذ و تا، مثلثات، نصف کمان یک کاغذ مستطیل شکل را از روی قطر نصف کنید تا مثلث قائم‌الزاویه‌ی Math Formula را به دست آورید.
گیریم که اندازه‌ی زاویه‌ی ACB برابر Math Formula باشد.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، کاغذ و تا، مثلثات، نصف کمان اکنون راس C را روی راس Math Formula بگذارید و کاغذ را تا کنید. سپس دوباره کاغذ را باز کنید. باید چنین شکلی بسازید:

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، کاغذ و تا، مثلثات، نصف کمان این بار کاغذ را از روی خط AE تا کنید. و باز کنید تا چنین شکلی بسازید.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، کاغذ و تا، مثلثات، نصف کمان به سادگی می‌توانیم طول ‎EA = Math Formula‎ را یک واحد بگیریم. اگر خوشتان نمی‌آید طول آن را برابر t می‌گیریم: ‎EA=EC=t‎

اکنون در مثلث ABC داریم:

Sin ∠ACB = Sin θ = Math Formula

-> Sin θ = Math Formula -> Sin 2θ = 2 Sin θ Cos θ

از طرفی برای پیدا کردن ‎Cos 2θ‎ داریم:

COS ∠ACB = Cos θ = Math Formula

-> Cos θ = Math Formula -> Cos 2θ = 2 Cos2θ - 1

درس: 
دهم- ریاضی- فصل4- مثلثات
کاغذ و تا (اوریگامی)