نسبت مساحت‌ها

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، هندسه، نسبت مساحت، ذوزنقه در مثلث ABC، خطی موازی با Math Formula، با ضلع‌های AB و Math Formula به ترتیب در D و E برخورد کرده است.

اگر Math Formula باشد، نسبت مساحت ذوزنقه‌ی BCED، به مساحت مثلث Math Formula چه‌قدر است؟

درس: 
نهم- ریاضی- فصل3- استدلال و اثبات در هندسه
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث