نصب رادیاتور شوفاژ

یک رادیاتور شوفاژ دو مجرای آب دارد. از یکی آب گرم وارد می‌شود و از دیگری بیرون می‌رود. در مرحله‌ی لوله کشی دقّت و سلیقه‌ی کافی به کار می‌رود تا هنگام نصب رادیاتور شوفاژ مشکلی پیش نیاید. کار بسیار سر راست و ساده است. هنگام لوله کشی لوله‌های شوفاژ در ساختمان مجرای ورود و خروج آب گرم باید فاصله‌ی مشخّصی از هم داشته باشند. چنان که در شکل زیر می‌بینید بسته به نوع رادیاتور این فاصله‌ی مشخّص ممکن است 35 سانتی‌متر یا 50 سانتی‌متر یا 60 سانتی‌متر باشد.

 آموزش هوشمند، بردار، ریاضی هشتم

پس از لوله کشی و هنگام نصب، رادیاتور به کمک اتّصالاتی به لوله‌ها وصل می‌شود. اگر لوله کشی به دقّت انجام شده باشد، در هر دو مجرای ورودی و خروجی باید از اتّصالات یکسان استفاده شود. شکل زیر را ببینید.

 آموزش هوشمند، بردار، ریاضی هشتم

در شکل بعدی اتّصالات از نمایی به‌تر دیده می‌شوند.

 آموزش هوشمند، بردار، ریاضی هشتم

‌معمولاً این اتّصالات اندازه‌های برابر دارند. در شکل بعدی این اندازه‌ها با بردارهای رنگی نمایش داده شده‌اند.

 آموزش هوشمند، بردار، ریاضی هشتم

‌بردارهای قرمز رنگ هر دو با هم برابر اند ولی در عکس بردار Math Formula نسبت به بردار Math Formula از دوربین دورتر بوده است و به همین دلیل کوچک‌تر به نظر می‌رسد. برابری‌های Math Formula و Math Formula باعث می‌شوند تا دو نقطه‌ی A و D هر دو به یک اندازه (یعنی به اندازه‌ی بردار Math Formula) انتقال پیدا کنند. و در نتیجه دو بردار Math Formula و Math Formula هم طول خواهند بود. به این ترتیب کار نصب رادیاتور درست و بی درد سر پیش خواهد رفت.
امّا اگر دو بردار Math Formula و Math Formula هم اندازه نباشند، اگر چه اختلاف اندکی داشته باشند، پیچاندن اتّصالات به راحتی انجام نخواهد شد و اتّصالات خوب به هم چفت و بست نخواهند شد. و با‌گذشت زمان آب گرم از بین آن‌ها درز خواهد کرد.

به شکل بعدی نگاه کنید. می‌بینید که هنگام لوله کشی فاصله‌ها به خوبی رعایت نشده‌اند. لوله‌ی پایینی کمی دورتر کار گذاشته شده است.

 آموزش هوشمند، بردار، ریاضی هشتم

و به همین دلیل برای نصب رادیاتور از اتّصالات مختلف کمک گرفته شده است. چنان که می‌بینید بردار Math Formula کمی بزرگ‌تر از بردار Math Formula است. امّا این کار معمولاً به خوبی انجام پذیر نیست. روی سرامیک کف و زیر این اتّصالات آثار چکّه‌های آب دیده می‌شود که گواه همین مطلب است. در شکل بعد این آثار به تر دیده می‌شوند.

 آموزش هوشمند، بردار، ریاضی هشتم

شکل بعدی کمی هیجان بیش‌تری دارد. کارفرما دستور داده است که رادیاتور حمّام کمی از کف فاصله بگیرد تا دیرتر پوسیده و فرسوده شود.

 آموزش هوشمند، بردار، ریاضی هشتم

در اینجا هم بردارهای هم‌رنگ با هم برابر اند: Math Formula و Math Formula و Math Formula

و در نتیجه مجموع بردارهای بالایی و پایینی نیز با هم برابر اند: Math Formula

و خواهیم داشت Math Formula و این برابری یعنی نقطه‌های A و E هر دو به یک اندازه انتقال داده شده‌اند تا به نقطه‌های D و H رسیده‌اند. یعنی Math Formula پس طول AE و DH برابر خواهد بود و پیچ دادن اتّصالات و نصب آن‌ها به سادگی انجام خواهد شد.

درس: 
هشتم- رياضي- فصل5- بردار و مختصات