پروانه‌ی متعادل

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، فیزیک، نهم، گشتاور به این پروانه خوب نگاه کنید.
فقط سر آن روی نوک هرم قرار دارد. هیچ نقطه‌ی دیگر پروانه به جایی وصل نیست. اما همان جور که می‌بینید بسیار متعادل روی نوک تیز هرم قرار گرفته است.
چه‌طور ممکن است؟

درس: 
نهم