چرخونک

تکلیف آنلاین، معما، آموزش ریاضی عددهای Math Formula تا Math Formula را در این 19 دایره جوری قرار دهید که جمع هر سه عدد که در یک راستا هستند، دست‌کم برابر Math Formula شود.

درس: 
دهم- رياضي
نهم- ریاضی
ششم- ریاضی
هفتم- علوم
هشتم- رياضي