چهار وجهی منتظم

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی Math Formula وجهی منتظم ساده‌ترین چند وجهی فضایی است. این چند وجهی یک هرم مثلث‌القاعده نیز هست.
چند ویژگی ساده‌ی چهاروجهی منتظم:

  • هر Math Formula وجه آن مثلث‌های متساوی‌الاضلاع هم‌نهشت هستند.
  • طول هر Math Formula یال آن یکسان است.
  • هر Math Formula یال متنافر آن (یال‌های رویرو) بر هم عموداند.
  • تصویر هر راس آن بر وجه روبرو، مرکز ارتفاعی وجه روبرو است.
  • هر Math Formula وجهی که در یک یال مشترک‌اند، فرجه‌ای می‌سازند که اندازه‌ی کسینوس آن Math Formula است.

ساخت این چند وجهی و نگاه کردن به یال‌ها و زاویه‌ها و اجزای آن، کمک بسیار بالایی به درک و تجسم هندسی شما می‌کند.

این‌جا می‌توانید روش ساخت یک Math Formula وجهی منتظم با کاغذ و تا (بدون چسب) را یاد بگیرید.

درس: 
نهم- ریاضی- فصل8- حجم و مساحت
هفتم- رياضي- فصل5- سطح و حجم
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث