کاربرد اتحاد (بخش 2)

اگر رقم یکان یک عدد Math Formula باشد، به کمک الگویی ساده می‌توان مجذور آن را پیدا کرد. ببینید:

152 Math Formula 225   ,   1 × (1+1) = 2
252 Math Formula 625   ,   2 × (2+1) = 6
352 Math Formula 1225   ,   3 × (3+1) = 12
452 Math Formula 2025   ,   4 × (4+1) = 20
...
1152 Math Formula 13225   ,   11 × (11+1) = 132

دلیل درستی این الگو بسیار ساده است و دانستن آن در جاهای دیگر به شما کمک می کند. دلیل چیست؟

درس: 
هشتم- رياضي- فصل4- جبر و معادله