یافتن طول ارتفاع مثلّث 1

طول ضلع‌های AB و BC و CA از مثلّث ABC  به ترتیب برابر ۷ و ۸ و ۹ است. H پای ارتفاع کشیده شده از راس A بر ضلع BC است. طول ارتفاع AH را پیدا کنید.