12 وجهی منتظم

امروز می‌خواهیم به شما یاد بدهیم که یک Math Formula وجهی منتظم برای خود درست کنید.
به آن نگاه کنید. چشم خود را ببندید و تجسم کنید و درک هندسی خود را افزایش دهید. همین.

هر یک از وجه‌های این Math Formula وجهی منتظم، یک Math Formula ضلعی منتظم است. یعنی یک 5 ضلعی که همه‌ی ضلع‌های آن یکسان و نیز همه‌ی زاویه‌های آن یکسان باشند.
به سادگی می‌توان اندازه‌ی زاویه‌های این Math Formula ضلعی را پیدا کرد:

مجموع زاویه‌های درونی پنج‌ ضلعی ‎= (5-2)×180˚ = Math Formula×180˚‎

و چون هر 5 زاویه باید با هم برابر باشند، داریم:

اندازه‌ی هر یک از زاویه‌های پنج ‌ضلعی منتظم ‎= Math Formula = 108˚

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت 12 وجهی منتظم، 5 وجهی منتظم پس یک پنج‌ ضلعی منتظم این شکلی خواهد بود:

اکنون کمی تجسم کنید. بیندیشید که Math Formula تا از این Math Formula ضلعی‌های منتظم دارید که همگی یکسان‌اند. حالا فکر کنید که به هر یک از ضلع‌های پنج ‌ضلعی منتظم شکل الف، یک پنج ‌ضلعی منتظم دیگر (یکسان با همان پنج‌ ضلعی شکل الف) چسبیده است.
خوب بیندیشید. آیا Math Formula تا پنج ‌ضلعی منتظمی که دور شکل الف تجسم کردید، با هم اشتراکی دارند؟ آیا ضلع‌های آن‌ها به هم چسبیده‌اند. یا نه؟

خب، اکنون جلوتر می‌رویم. اگر شکل بالا را روی کاغذ بکشید و Math Formula پنج‌ ضلعی منتظم را یک به صورت یک تکه با قیچی ببُرید، آیا می‌توانید چیزی شبیه یک کاسه (نیم‌کره) با آن بسازید؟
بله شدنی است. هر پنج‌ضلعی کناری با Math Formula ضلعی مرکزی یک لبه‌ی مشترک دارد (با خط‌چین مشخص شده است). باید کاغذ را از این لبه‌ها تا بزنید.
اما هنگامی که تا زدید، پنج ‌ضلعی کناری چه‌قدر بالا می‌آید؟

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت 12 وجهی منتظم، 5 وجهی منتظم اگر همه‌ی Math Formula تا 5 ضلعی کناری را (به کمک تا زدن لبه‌ی خط‌چین شده) بالا بیاورید، لبه‌های کناری خود این پنج ‌ضلعی‌ها به هم چفت می‌شوند. پس چیزی شبیه یک کاسه ساخته‌اید.

بخش پایانی کار بسیار گیراتر است. بیندیشید Math Formula تا از این کاسه‌ها ساخته‌اید. تجسم کنید که آیا شدنی است که این دو کاسه را به هم چفت و جفت کنید تا چیزی شبیه به یک توپ کم و بیش گرد بسازید؟

بله شدنی است. آن چه به دست می‌آید، یک دوازده وجهی منتظم است.

شاید روزی دلبسته‌ی مطالعه‌ی دستورهای هندسی و مساله‌های ترکیبیاتی طرح شده در این چندوجهی بشوید.

درس: 
هفتم- رياضي- فصل5- سطح و حجم
هشتم- رياضي- فصل3- چند ضلعی ها