ساخت چهار وجهی منتظم ناقص با کاغذ و تا (بدون چسب)

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی این‌جا یک Math Formula وجهی منتظم ناقص را می‌بینید. امروز ساخت آن را با کاغذ و تا خواهیم آموخت.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 1. برای ساخت این حجم یک کاغذ مستطیل شکل لازم داریم که طول آن Math Formula برابر عرض آن باشد.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 2. کاغذ را برمی‌گردانیم. جوری که سمت رنگی آن که قرار است پس از درست شدن حجم دیده شود، به سوی پایین باشد، و روی سفید آن به سمت بالا.
لبه‌ی بالایی و پایینی کاغذ را روی هم قرار می دهیم. کاغذ را از عرض تا می‌زنیم و سپس تا را باز می‌کنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 3. گوشه‌ی پایین سمت راست کاغذ را روی خط تای عرضی قرار می‌دهیم و جوری تا می‌زنیم که خط تا از گوشه‌ی بالای سمت راست کاغذ عبور کند.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 4. این‌جا و این‌جا به دو راه ثابت کردیم اگر کاغذی را به روشی که گفته شد، تا بزنیم، زاویه‌ای که در گوشه‌ی بالا، سمت راست کاغذ ساخته می‌شود Math Formula است. زاویه‌ای که در گوشه‌ی پایین سمت راست کاغذ درست شده مکمل بالایی و 120 درجه است. اگر آن را نصف کنیم، باز هم یک زاویه‌ی Math Formula درجه داریم. این جوری یک مثلث متساوی‌الاضلاع درست خواهیم کرد.
خط نقطه‌چین قرمز در امتداد لبه‌ی کاغذ است. از روی آن کاغذ را تا می‌زنیم.
به این ترتیب گوشه‌ی پایین سمت چپ کاغذ، مانند شکل، روی نوک پیکان قرار خواهد گرفت.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 5. گوشه‌ی بالایی که از لبه‌ی کاغذ بیرون زده را به سمت پایین تا می‌کنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 6. تا این جا با این تاها، یک مثلث متساوی‌الاضلاع ساخته‌ایم.
از روی خط تای عرضی که در مرحله Math Formula زدیم، کاغذ را دوباره تا می‌زنیم. با این کار گوشه‌ی بالا سمت چپ مثلث در وسط ضلع روبروی آن جای خواهد گرفت.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 7. در راستای لبه‌ی کاغذ که در تای قبل داریم،‌ این تای جدید را می‌زنیم. حالا گوشه‌ی سمت راست بالای مثلث هم روی وسط ضلع روبرویش جای خواهد گرفت.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 8. چنین شکلی خواهیم داشت.
راس پایین مثلث پایینی را روی راس بالای مثلث بالایی قرار می‌دهیم و کاغذ را تا می‌کنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 9. حالا Math Formula تای آخر را کمی باز می‌کنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 10. اگر لبه‌های کاغذ را کنار هم قرار دهیم، تا این جا یک Math Formula وجهی منتظم ساخته‌ایم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 11. Math Formula تا‌ی آخر را کامل باز می‌کنیم. این شکل را خواهیم داشت.
اکنون باید وسط سه پاره‌خط نقطه‌چین (سیاه رنگ) را پیدا کنیم. با خط‌کش وسط پاره‌خط‌ها را پیدا کنید و مانند شکل علامت بزنید.
حالا گوشه‌ی پایینی مثلث را روی وسط پاره‌خط نقطه‌چینی که روبرویش است، بگذارید و کاغذ را تا بزنید.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 12. این شکل را خواهیم داشت.
همان کار مرحله‌ی Math Formula را برای دو گوشه‌ی دیگر مثلث هم انجام دهید.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 13. به این شکل می‌رسیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 14. گوشه‌ی سمت چپ مثلث را مانند شکل بلند کنید.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 15. از این مرحله به بعد شکل‌ها را کمی بزرگ‌تر نشان داده‌ایم.
گوشه‌ی سمت راست مثلث را بلند کنید. مثلث کوچکی که در گوشه‌ی چپ قرار دارد را از شکافی که با پیکان نشان داده شده به زیر مثلث کوچک گوشه‌ی راستی بفرستید.
دقت کنید برای اتصال دو مثلث چسب لازم نیست. زیر مثلث سم چپی، یک شکاف (جیب) قرار دارد. مثلث راستی را درون آن جای دهید.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 16. اکنون گوشه‌ی پایینی را بلند کنید. مانند مرحله‌ی پیش، مثلث پایینی را از شکاف زیر مثلث سمت چپ رد کنید و آن را درون شکاف (جیب) جای دهید.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم ناقص، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 17. Math Formula وجهی منتظم ناقص شما آماده است!

درس: 
کاغذ و تا (اوریگامی)
نهم- ریاضی- فصل8- حجم و مساحت
هفتم- رياضي- فصل5- سطح و حجم
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث