ساخت چهار وجهی منتظم با کاغذ و تا (بدون چسب)

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی با روشی که امروز یاد می‌گیرید، یک Math Formula وجهی منتظمِ دو رنگ خواهید داشت. یعنی Math Formula وجه این شکل، دو به دو هم‌رنگ هستند.

این‌جا گفتیم که هر وجه چهار وجهی منتظم، یک مثلث متساوی‌الاضلاع است. پس با کاغذ و تا باید مثلث‌های متساوی‌الاضلاع درست کنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 1. برای ساخت این چهار وجهی منتظم، دو نوار کاغذی لازم داریم. طول نوارها باید دست کم Math Formula برابر عرض آن‌ها باشد.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 2. یکی از نوارها را برمی‌داریم. از سمت چپ نوار، آن را از عرض تا می‌کنیم. خط تا را به اندازه‌ی یک عرض نوار ادامه می‌دهیم. لازم نیست خط تا، تا آخر نوار ادامه یابد.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 3. گوشه‌ی پایینی نوار را روی خط تای مرحله‌ی قبل قرار می‌دهیم و کاغذ را جوری تا می‌زنیم که خط تا (خط نقطه‌چین در شکل) از گوشه‌ی بالایی کاغذ عبور کند.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 4. به این شکل می‌رسیم.
این‌جا و این‌جا به دو راه ثابت کردیم اگر کاغذی را به روشی که گفته شد، تا بزنیم، زاویه‌ای که در گوشه‌ی بالا، سمت چپ کاغذ ساخته می‌شود Math Formula است. زاویه‌ای که در گوشه‌ی پایین سمت چپ کاغذ درست شده مکمل بالایی و 120 درجه است. اگر آن را نصف کنیم، باز هم یک زاویه‌ی 60 درجه داریم.
برای این کار مانند شکل، گوشه‌ی بالایی کاغذ را روی لبه‌ی پایینی نوار کاغذی می‌گذاریم و از روی خط نقطه‌ی چین (لبه‌ی تای قبلی)، کاغذ را تا می‌زنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 5. حالا گوشه‌ی پایینی کاغذ را روی لبه‌ی بالایی نوار قرار می دهیم و از روی خط نقطه‌چین (لبه‌ی تای قبلی)، یک تای دیگر می‌زنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 6. با دو بار دیگر تکرار مرحله‌های 4 و 5 به این شکل می‌رسیم. به این ترتیب رشته‌ای از مثلث‌های متساوی‌الاضلاعِ کنار هم داریم.
از روی خط‌های آبی، نوار را ببرید. ما بخش میانی آن را لازم داریم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 7. یک نوار دیگر از مثلث‌ها هم لازم داریم. دقت کنید. نوار دومی (صورتی)، قرینه‌ی نوار اولی (سبز) است.
برای ساخت نوار صورتی، همان ابتدای کار (مرحله 3) گوشه‌ی بالا سمت چپ کاغذ را روی خط تای عرضی نوار می‌اندازیم و جوری تا می‌زنیم که خط تا از گوشه‌ی پایینی کاغذ بگذرد. به همین ترتیب باقی مرحله‌ها را قرینه‌ی نوار سبز انجام می‌دهیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 8. حالا دو نوار کاغذی را برمی‌گردانیم. جوری که سمت رنگی نوار که قرار است در شکل کامل شده، دیده شود،‌ زیر باشد.
پس اکنون ما سمت سفید هر دو نوار کاغذی را می‌بینیم.
نوار صورتی را مانند شکل روی نوار سبز می‌گذاریم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 9. مثلث شماره‌ی Math Formula را ثابت می‌گیریم. دو مثلث Math Formula و Math Formula را تا می‌کنیم جوری که با قاعده‌ی مثلث Math Formula، یک چهار وجهی منتظم داشته باشیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 10. خانه‌های 4، Math Formula و Math Formula از نوار سبز را به ترتیب روی خانه‌های 3، Math Formula و 2 از نوار صورتی تا می‌کنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 11. به این شکل می‌رسیم.
از بالا یک چهار وجهی منتظم با وجه‌های سبز می‌بینیم.
خانه‌های 7، Math Formula و 9 از نوار صورتی را به ترتیب روی خانه‌های 5، Math Formula و 6 از نوار صورتی تا می‌کنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 12. به این شکل می‌رسیم.
از بالا یک چهار وجهی منتظم با وجه‌های صورتی می‌بینیم.
خانه‌ی 10 را روی خانه‌ی Math Formula تا می‌کنیم.

تکلیف آنلاین، آموزش ریاضی، ساخت چهار وجهی منتظم، کاغذ و تا، دست سازه هندسی 13. برای بهتر دیده شدن، این شکل را کمی بزرگ‌تر نشان داده‌ایم.
آخرین خانه یعنی Math Formula را از شکاف زیر خانه‌ی 7 تو می‌فرستیم. این جوری خانه‌ی 11 زیر Math Formula جای می‌گیرد و بدون نیاز به چسب، چهار وجهی منتظم ما آماده می‌شود.

اگر می‌خواهید این شکل را تک رنگ بسازید، هر دو نوار را یک رنگ انتخاب کنید.

درس: 
کاغذ و تا (اوریگامی)
نهم- ریاضی- فصل8- حجم و مساحت
هفتم- رياضي- فصل5- سطح و حجم
هشتم- رياضي- فصل6- مثلث