جزوه

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم: درس 8: با سوال و تمرین: یابنده

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم، درس 8

همراه با سوال

از خانم یابنده

توضیح: 

جزوه تدریس علوم نهم: فصل 9: احتشام

جزوه تدریس علوم نهم، فصل 9

از آقای احتشام

توضیح: 

جزوه علوم نهم: فصل 9: احتشام

جزوه علوم نهم، فصل 9

از آقای احتشام

توضیح: 

پاسخ کتاب کار زبان دهم: درس 3: عادلی

پاسخ تمرین های کتاب کار زبان دهم، درس 3

گام به گام

از آقای عادلی

جزوه و نکات گرامر زبان نهم: کل کتاب: مجیدی

جزوه و نکات گرامر زبان نهم، کل کتاب

از آقای مجیدی

توضیح: 

جزوه زیست دهم: فصل 2: آراسته

جزوه زیست دهم، فصل 2

از آقای آراسته

توضیح: 

بانک تست و سوال دینی دهم (انسانی): درس به درس: درس 1 تا 7: عظیمی

بانک تست و سوال دینی دهم (انسانی)، درس به درس

درس 1 تا 7

508 سوال

از جناب عظیمی

توضیح: 

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم: درس 7: یابنده

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم، درس 7

از خانم یابنده

توضیح: 

تمرین صرف فعل های عربی نهم

جدول صرف فعل های عربی نهم

به صورت تمرین

افعال ماضی، مضارع، مستقبل، امر و نهی

از آقای رازقیان

توضیح: 

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم: درس 6: یابنده

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم، درس 6

از خانم یابنده

توضیح: 

صفحات