جزوه

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم: درس 4: یابنده

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم، درس 4

از خانم یابنده

توضیح: 

جزوه تدریس علوم نهم: فصل 4: احتشام

جزوه تدریس علوم نهم، فصل 4

از آقای احتشام

توضیح: 

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم: درس 3: یابنده

جزوه خلاصه جامعه شناسی دهم، درس 3

از خانم یابنده

توضیح: 

درس آزاد فارسی نهم: بوشهر: بردخونی

پاورپوینت درس آزاد فارسی نهم

ادبیات بومی، استان بوشهر

از آقای بردخونی

استان: 
توضیح: 

پاورپوینت اقتصاد دهم: فصل 2: یابنده

پاورپوینت اقتصاد دهم، فصل 2

به صورت
pdf
از خانم یابنده

پاورپوینت اقتصاد دهم: فصل 1: یابنده

پاورپوینت اقتصاد، فصل 1

به صورت pdf

از خانم یابنده

درس آزاد فارسی نهم: خوزستان: عسکری

درس آزاد فارسی نهم

ادبیات بومی، استان خوزستان

کاری از خانم عسکری با نظارت خانم فرزادی نیا

استان: 
توضیح: 

پاورپوینت درس آزاد فارسی نهم: ادبیات بومی: معرفی استاد یحیوی اردبیلی

پاورپوینت درس آزاد فارسی نهم

ادبیات بومی، معرفی استاد یحیوی اردبیلی

کاری از خانم جلیل وند با نظارت خانم طوماری

جزوه تدریس علوم نهم: فصل 3: احتشام

جزوه تدریس علوم نهم، فصل 3

از آقای احتشام

توضیح: 

صفحات